website templates

ADATVÉDELEM

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00004 azonosítószámú, Észak-Hajdúsági Foglalkoztatási Együttműködés megnevezésű projekt honlapján (továbbiakban honlap) kezelt személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelési tevékenységre vonatkozóan az alábbi adatkezelési szabályzat szerint járunk el:

1. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:

Balmazújváros Város Önkormányzata (a továbbiakban: Adatkezelő)
Székhelye: 4060 Balmazújváros Kossuth tér 4-5. 
weboldal címe: www.balmazujvaros.hu  


2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (infotv.)


3. A Honlap adatkezelései

A honlapon kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés célját, jogalapját és az adatkezelés időtartamát jelen tájékoztató tartalmazza.


4. Adatbiztonsági intézkedésekről tájékoztatás:

Weboldal tárhelyszolgáltató:
DEAL-INFORM KFT. 
Cím: 4031. Debrecen, Széchenyi u. 76/A. 
Cégjegyzékszám: 09-09-001772 
Adószám: 11142126-2-09 
Telefon: +36 30 349-6028 
Email: info@ideahonlapom.hu  

Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 EU rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 33. cikk (1) bekezdése alapján indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve.

Amennyiben a bekövetkezett adatvédelmi incidens magas kockázattal jár, akkor a Hivatal indokolatlan késedelem nélkül köteles minden érintettet erről értesíteni.

Az Adatkezelő a honlap használatánál a weboldal látogatójának kifejezett hozzájárulása esetén anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) helyez el.


5. Az érintettek jogai:

Az érintettet az alábbi jogok illetik meg:

- tájékoztatás kéréséhez való jog
- hozzáférés joga 
- helyesbítéshez való jog 
- törléshez való jog 
- zároláshoz való jog 
- adatkezelés korlátozásához való jog 
- tiltakozáshoz való jog 
- jogorvoslati jog 

Az érintetti jogok gyakorlásának módja: Az érintett természetes személy írásban (az Adatkezelő címére küldött megkeresésben vagy ügyfélkapun keresztül) fordulhat az Adatkezelő felé az érintetti jogainak gyakorlása végett.


6. Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek:

Az általános adatvédelmi rendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezései alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
postacíme: 1530 Budapest, Pf. 5. 
e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu 
telefonszáma: +36 1 391-1400 
fax száma: +36 1 391-1410 
honlap címe: www.naih.hu 

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban felmerült jogsérelem esetén bírósági igényérvényesítésnek is helye van. Az érintett természetes személy pert kezdeményezhet, amely elbírálása a Debreceni Törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

© Copyright 2019 - Észak – Hajdúsági Foglalkoztatási Együttműködés