portfolio site templates

MUNKAADÓKNAK

A TOP-5.1.2-16 Helyi foglalkoztatási együttműködések címmel meghirdetett pályázat a helyi önkormányzatok és társulásaik számára a helyi szinten létrejövő foglalkoztatási együttműködések, partnerségek (paktumok) számára biztosít forrást képzési és foglalkoztatási programjaik megvalósításához.

munkaltatok

A projektben rendelkezésre álló forrás ilyen gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztésre irányuló, a munkaerőpiac helyi releváns szereplőit tömörítő járási szintű, a járásban releváns valamennyi gazdasági ágazatot felölelő együttműködés (paktum) létrehozásához, működtetéséhez, illetve a paktum egyes tevékenységeinek és foglalkoztatási programjainak finanszírozásához használható fel.

A projekt kiemelt célja, hogy a paktumtérséget alkotó három járásban élő, aktív korú, de különböző okokból jelenleg nem foglalkoztatott – tartósan vagy részlegesen munkanélküli, megváltozott munkaképességű stb. – embereket visszavezessék az elsődleges munkaerőpiacra; felmérjék és mérsékeljék az esetlegesen meglévő területi és/vagy társadalmi (pl. nemek közötti, iskolázottsági stb.) foglalkoztatási hátrányokat, egyenlőtlenségeket – ezen célcsoportok reintegrációjával növeljék a járási foglalkoztatottságot.

Szintén kulcsfontosságú – a helyi vállalkozások igényeinek pontos feltérképezésével – a térségi munkaerőpiac rugalmas menedzsmentjének kialakítása, a kereslet és kínálat folyamatos összehangolása. 

Miért érdemes részt venni a paktumban a helyi gazdasági szereplőknek?

 • Lehetőség fejlesztési ötletek, javaslatok bemutatására.
 • Egymás tevékenységének jobb megismerése, új gazdasági együttműködések.
 • Nagyobb cégek számára marketinglehetőség biztosítása.
 • Kisebb cégek számára pénzügyi támogatás felhasználása.
 • Lehetőség a projekt keretében készülő térségi Foglalkoztatási Stratégia véleményezésére, felülvizsgálatára: közvetlenebb visszacsatolás a keresleti és kínálati oldal között.
 • Jó lehetőség szakképzett munkavállalók bevonására, foglalkoztatására.
 • Adminisztratív segítségnyújtás a támogatás igénybevételéhez a paktumiroda munkatársaitól.
 • Gyakorlati segítség a hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazásához, motiválásához.

Kik kaphatnak támogatást?

Az adott térségben munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek és inaktívak. A programba vonás szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek: 

kozfoglalkoztatottak

Közfoglalkoztatásból kikerülők

inaktivak

Inaktívak

Idosek

Alacsony iskolai végzettségűek

Alacsony iskolai vegzettseg

25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők

Fiatalok

50 év felettiek

Idosek

GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek

Foglalkoztatas

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők

Mobirise

Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek

megvaltozott munkakepesseg

Megváltozott munkaképességű személyek

Roma nemzetiséghez tartozó személyek

A projekt segítségével létrejövő paktum a fentieken túl teret biztosít az együttgondolkodásra, és új, a helyben felmerülő problémákra a helyi szereplők által megfogalmazott válaszokon alapuló programok kialakítására, melyek túlmutatnak a projektben megfogalmazott és finanszírozott tevékenységeken. Ezáltal a helyi szükségleteken alapuló, önfenntartó gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztő eszközzé válhat az abban részt vállaló, érdekelt munkaerőpiaci szereplők kezében. 

Bérköltség támogatás

Bérköltség támogatás nyújtható a munkaadó részére a munkaviszonyban, teljes munkaidőben, vagy legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben foglalkoztatott személy munkabére és szociális hozzájárulási adója legfeljebb 100%-ának megfelelő mértékben (Flt. 19/B. § (3) bekezdése alapján). A Felhívás elvárásainak megfelelően, a támogatás elnyeréséhez szükséges, hogy a munkaadónál a résztvevő felvétele a kérelem benyújtását megelőző 6 havi átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám nettó növekedését eredményezze.

A munkaadónak vállalnia szükséges, hogy  
- a foglalkoztatási kötelezettség alatt közös megegyezéssel nem szünteti meg a résztvevő munkaviszonyát, valamint hogy  
- a foglalkoztatási kötelezettség alatt a munkaadó működésével összefüggő okból történő felmondással nem szünteti meg a résztvevő, illetve a vele azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát.  

A projektben kétféle konstrukcióban nyújtható bérköltség támogatás kizárólag nyilvántartott álláskeresők számára: 

• Legfeljebb 90 nap 100% de minimis konstrukció: később kerül pontosításra; 

• Legfeljebb 8+4 havi 100% de minimis konstrukció: a projekt álláskereső hátrányos helyzetű célcsoportjai számára nyújtható támogatás, amely a program más foglalkoztatási támogatási konstrukcióival nem kombinálható. A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap lehet, további 4 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett. Amennyiben a támogatás nem 8+4=12 hónapra kerül megállapításra, akkor minden elemét arányosan csökkenteni kell. A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a, amely havonta legfeljebb a minimálbér másfélszerese és annak szociális hozzájárulási adója mértékéig terjedhet.

A kötelező továbbfoglalkoztatás időtartamára hazai, vagy európai uniós finanszírozású támogatás nem vehető igénybe, egyéb támogatási formákkal nem kombinálható. A célcsoport továbbfoglalkoztatását a támogatott foglalkoztatást követően, legalább a támogatott időszak felével megegyező ideig, folyamatosan szükséges biztosítani a bérköltség támogatást igénybe vevő munkáltatónál. 


A program keretében a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 11.§ (2) bekezdése alapján a Nemzeti Foglakoztatási Szolgálat szervezeti egységei bértámogatást azon álláskereső elhelyezkedése érdekében nyújthatnak, aki :

 • legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezik, vagy
 • 25 életévét nem töltötte be, vagy
 • 50. életévét betöltötte, vagy
 • a járási hivatal legalább hat hónapja álláskeresőként nyilván tartja, vagy
 • saját háztartásában egy vagy több eltartott személlyel egyedül élő felnőtt, vagy
 • 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesült, vagy
 • nappali tagozatos tanulmányait legalább két éve fejezte be, és még nem állt rendszeres fizetett alkalmazásban.

A bértámogatás kizárólag a 651/2014/EU bizottsági rendelet I-II. fejezetében és 32-33. cikkében foglaltakkal összhangban nyújtható. Azon programba vont hátrányos helyzetű, közfoglalkoztatott vagy inaktív személyek foglalkoztatásának elősegítéséhez, akik a bértámogatás szempontjából nem hátrányos helyzetűek, de minimis jogcímen lehet a projekt keretében támogatást nyújtani.

Képzési költség támogatása 

(egyéni és csoportos egyaránt) 

A Felhívás értelmében, helyi paktum esetében projektenként minimum 25 fő álláskereső képzésének és/vagy foglalkoztatásának vállalása kötelező.

A projektre vonatkozó eljárásrend alapján munkaerőpiaci képzésbe összesen 90 főt tervez a kormányhivatal bevonni, átlagosan - figyelembe véve hosszabb és rövidebb idejű képzéseket - 5 hónap képzési időtartammal tervezve. 

Ezenfelül, igény szerint, tervezésre került  
• képesség-, készség-, és kompetenciafejlesztő program (pl. munkavállalást gátló egyéni problémák kiküszöbölése, képzésben való részvétel segítése),  
• az érintettek felkészítése a munkavállalásra, képzés, munkaszocializációs tevékenységek egyéni fejlesztési tervek alapján.  
• 60 fő bevonásával, átlagosan - figyelembe véve hosszabb és rövidebb idejű képzéseket - 440 óra képzési óraszámmal 5 hónapra elosztva.  

A képzési támogatás megítélésénél kiemelt szerepet kapnak a paktum szerinti keresleten alapuló képzések. A felvételi eljárás folyamatába – igény szerint – a munkáltatók bevonásra kerülnek. Új képzési igény felmerülése esetén lehetőség van a képzési jegyzék bővítésére a hatályos jogszabály előírásainak megfelelő eljárás keretében. 

© Copyright 2019 - Észak – Hajdúsági Foglalkoztatási Együttműködés